شیمی سوم شاهد دورود

 
آزمایش شناسایی یونها
نویسنده : نیلوفر لیریایی - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ آبان ،۱۳٩٠
 

1)شناسایی یون +Pb2

چند قطره محلول سرب (II) نیترات را در یک لوله آزمایش میریزیم سپس قطره قطره محلول پتاسیم یدید را به آن اضافه میکنیم و مشاهده میکنیم محلول به رنگ زرد در می اید:

Pb(NO3)2 (aq) + 2 KI (aq)  (میدهد)  PbI 2 (s) + 2 KNO3

2) شناسایی یون +Fe3

چند قطره محلول سدیم هیدروکسید (پتاسیم هیدروکسید) را به محلول آهن (III)کلرید اضافه میکنیم و مشاهده میکنیم محلول حاصل به رنگ قرمز خونی در می آید:

KOH (aq) + Fe3    (میدهد)     Fe(OH)3 (s) + K (aq)

3) شناسایی یون +Ba2

چند قطره محلول سدیم سولفات را به مقداری باریم کلرید اضافه میکنیم و مشاهده میکنیم  ماده ای به رنگ سفید شیری به دست می آید.  

BaC l2 (aq) + Na2SO4 (aq)  (میدهد)    BaSO4 (s) + NaC l (aq) 

4) شناسایی یون +Ag

محلول پتاسیم کرومات را به چند قطره نقره نیترات اضافه میکنیم محلولی به رنگ قرمز آجری به دست می آید:

AgNO3 (aq) + K2CrO4 (aq)     (میدهد)    Ag(CrO4)2 (s) + K2NO3 (aq)

با تشکر از آقای موسوی دبیر محترم شیمی سال سوم متوسطه